Home 2018-06-11T11:31:53+00:00

Välkommen till Leader Polaris 2020

Här på hemsidan hittar du information om de stöd vi kan bevilja samt tips och råd inför er ansökan. Innan ni påbörjar er ansökan rekommenderar vi alltid att ni tar kontakt med antingen Leaderkontoret eller någon av våra LAG-representanter.

Möjligheten att söka stöd till kortare insatser – Paraplyprojekt

Nu finns möjligheten att söka stöd till kortare insatser från Leader Polaris 2020 genom sk paraplyprojekt! Stödet riktar sig framförallt mot ideella föreningar, eller sammanslutningar av privatpersoner, som vill genomföra en idé. Stödet har fyra olika inriktningar: naturcheckar, ungdomscheckar, kulturcheckar och mångfaldscheckar.

Naturcheckar ska bidra till att försköna landskapsbilden, öka tillgängligheten eller attraktiviteten, exempelvis genom rensning, röjning, anläggning av stigar etc.

Ungdomscheckar ska bidra till att ge unga möjlighet att skapa sina egna aktiviteter och utveckla sin egen roll i den lokala utvecklingen, exempelvis genom att arrangera studiebesök, temakvällar, mötesplatser, utbildningar samt kultur-, idrotts och fritidsaktiviteter.

Kulturcheckar ska bidra till att ge möjlighet för kultur- och föreningslivet att utöka sitt utbud av aktiviteter, inkludera fler människor och skapa mötesplatser, exempelvis genom prova-på-aktiviteter, utbildningar, digitalisering, studiebesök etc.

Mångfaldscheckar ska bidra till att skapa möjligheter för att bättre integrera och inkludera nyanlända personer i samhället, exempelvis genom exempelvis genom prova-på-aktiviteter, studiebesök, kultur-, idrotts och fritidsaktiviteter etc.

Paraplyprojekt innebär att Leader Polaris 2020 äger projekten och genom dessa beviljar och betalar ut mindre stöd till sökande. Detta innebär en förenklad ansökningsprocess, snabbare beslut och snabbare utbetalningar. Helt enkelt smidigare för dig som projektsökande om du vill genomföra ett projekt av mindre omfattning.

Stödet beviljas med max 40 000kr. Den motprestation som efterfrågas är att det finns en grupp/förening som är villig att engagera sig och arbeta viss tid ideellt i projektet.

Har du en idé som du vill utveckla eller har du rent av en färdig projektplan?

Kontakta Nina Eriksson på Leaderkontoret (070-6102157 eller nina@leaderpolaris.se) så får du hjälp vidare med ansökan!

 Viktiga datum

 • 14 aug 2018 – Deadline för inlämning av ansökan för LAG-beslut 27 sep*.
 • 27 sep 2018 – LAG beslutsmöte.

* Då LAG har ett begränsat antal projekt de kan behandla per möte, så kommer vi tillämpa först till kvarn-principen.

Läs mer om vilka typer av projekt vi stödjer här

Vår utvecklingsstrategi har sju prioriterade insatsområden som styr vilka typer av projekt som vi kan bevilja stöd till.

 1. Innovation och affärsutveckling
 2. Kompetensutveckling och kompetensförsörjning
 3. Lokala servicelösningar
 4. IT, energi och kommunikationer
 5. Kultur och föreningsliv
 6. Inkluderande och attraktiva livsmiljöer
 7. Attitydpåverkan

Genom lokala utvecklingsprojekt, som initieras och drivs av lokala aktörer, bidrar våra projektstöd till att uppnå de övergripande målen:

 • En bred lokal arbetsmarknad och ett differentierat, konkurrenskraftigt näringsliv
 • Hög delaktighet, samverkan och kompetens hos individer och aktörer i området
 • Attraktiva och tillgängliga livsmiljöer där människor vill leva och bo

flagga och grodd