Beviljade projekt 2019-03-27T13:12:43+00:00

Beviljade projekt

Vill du ha mer information om något projekt är du välkommen att kontakta leaderkontoret så hjälper vi dig med det. Men här nedan hittar du en kort beskrivning av beviljade projekt (scrolla neråt för att komma till rätt avsnitt):

> Projekt ägda av externa aktörer
> Paraplyprojekt (Natur-, Kultur-, Ungdoms- och Mångfaldscheckar)
> Projekt ägda av Leader Polaris 2020

PROJEKT ÄGDA AV EXTERNA AKTÖRER

 • Förstudie för ett levande Folkets Hus Jokkmokk – Slutredovisat
  Syftet är att utveckla Folkets Hus som mötesplats för förenings- och kulturlivet samt besöksnäringen i Jokkmokks kommun. Målet är att ta fram ett underlag för hur Folkets Hus ska rustas upp i enlighet med de behov som kartläggs i projektet.
 • Förstudie utställning, The Arctic Circle Centre – Gateway 97 – Slutredovisat
  Syftet med projektet är att utveckla en besöksnäringsattraktion i Vuollerim inom Destination Jokkmokk i Swedish Lapland. Målet är att ta fram underlag för kommande genomförandeprojekt avseende produktion av utställning om polcirkeln. (thearcticcircle.se/)
 • Produkt och tjänsteutveckling genom företagssamverkan – Pågående
  Syftet med projektet är att två företag genom samverkan ska utveckla företagandet. Målet med projektet är att ta fram flera egentillverkade produkter och tjänster samt utveckla webbutiker. (horseexplore.se)
 • Nordenskiöldsloppet – Pågående
  Syftet med projektet är att med samordnade insatser öka konkurrenskraften hos det lokala och regionala näringslivet, framförallt besöksnäringen, samt att bidra till ett mer differentierat näringsliv. Målet är att i samarbete med Destination Jokkmokk, lokala företag samt den ideella sektorn vidareutveckla kringaktiviteterna runt arrangemanget Nordenskiöldsloppet och som resultat, generera nya gästnätter i området. (morethanarace.wordpress.com)
 • Snölagring Ski Camp Gällivare – Pågående
  Syftet med projektet är att förlänga skidsäsongen och därmed öka turismen under en annars låg säsong i besöksnäringen i Gällivare. Målet är att producera och lagra snö så att skidspår kan anläggas tidigare än i väntan på natursnön och kyla för tillverkning av konstsnö. (www.sporteventgellivare.com/ski-camp-gallivare/snolagringsprojekt-2017-2019)
 • Face of Gällivare 2.0 – Pågående
  Genom att arbeta med attityder för ökad tolerans och inkludering syftar projektet till att stärka det sociala kapitalet, öka ortens attraktionskraft och stärka dess långsiktiga utvecklingsmöjligheter. Målet är att på temat attitydförändring leverera utbildningar, föreläsningar och konferenser samt kommunicera och marknadsföra attitydförändringarna såväl lokalt som regionalt. (www.faceofgallivare.se)
 • Närvärmeverk och P-hem – Pågående
  Syftet med projektet är att möjliggöra en ökad inflyttning till Hakkasbygden genom att fler bostäder och tomter ska kunna erbjudas då många i dagsläget vill flytta till området men bostäder och tomter saknas. Målet är att utreda vad som krävs för att investera i, överta och renovera bostäder i det så kallade ”P-hemmet”, anskaffa och bebygga fler tomter och befintliga fastigheter samt anlägga ett närvärmeverk för en gemensam energilösning till ovanstående fastigheter.
 • Byakult 2.0 – Pågående
  Syftet med projektet är att öka attraktiviteten på landsbygden genom att utveckla och tillgängliggöra kultur och kulturupplevelser i större omfattning. Målet är att genomföra aktiviteter som ska skapa nya fritidssysselsättningar och därigenom bidra till integration och samverkan samt manifestera det unika med landsbygden.
 • Kompetensbanken – Pågående
  Syftet med projektet är att ge en helhetsbild av nuvarande utbud, brist på och behov av kompetens i Gällivare kommun, samt ta fram en prognos för framtida kompetensbrist och kompetensbehov. Detta för att i samverkan med andra aktörer kunna planera och genomföra åtgärder samt möta behovet av kvalificerad arbetskraft. Målet är att genomföra behovsanalyser och kartläggning av kompetensbehov och utbildningsutbud i kontakt med företag och organisationer på orten.
 • Omställning Gällivare (OMG) – Pågående
  Syftet med projektet är att öka medvetenheten och kunskapen om de gröna näringarna samt stärka tillgången på, och kunskapen om, lokalproducerad mat. Målet är att skapa ett antal aktiviteter som ska inspirera och öka kunskapen om lokalproducerad mat, odling och självförsörjning, samt testa nya metoder för detta. Projektet ska också öka kunskapen om och testa metoder för att minska matsvinn samt kartlägga de gröna näringarna i området genom att skapa en grön tillväxtplan och ett branschråd för näringen. (renodlat.nu)
 • Kontroll av mobiltäckningen på länsnivå – Slutredovisat
  Syftet med projektet är att ta fram verklighetsbaserade underlag för att arbeta vidare med lokalt anpassade lösningar i syfte att säkerställa mobil täckning och tillgång till digitala tjänster i hela området. Målet är att göra en kartläggning av den faktiska mobiltäckningen i kommunerna Gällivare, Jokkmokk och Överkalix.
 • Tänk Jämt – Pågående
  Genom projektet vill sökande arbeta för en förändring av attityder genom förebyggande åtgärder för att uppnå en ökad förståelse och acceptans för olikheter. Syftet är att dagens unga ska se möjligheter och inte svårigheter med gränsöverskridande samverkan och kontakter. Det kan ske via olika evenemang, bland annat genom idrottsutövning, matlagning, språkcaféer, förenings- och samhällsinformation av skilda slag. Samt genom workshops, föreläsningar för ökad kulturförståelse, införande av  ”Ungdoms/Tjejfaddrar” för att få ungdomar att stötta varandra och lära känna varandra och därmed också uppnå en ökad förståelse för varandra.
 • Soutujärvibygden Servicekontor – Pågående
  Syftet med projektet är att stärka servicen i bygden och skapa goda förutsättningar för fortsatt utveckling av boende, fritid, företagande och besöksnäring. Målet är att, utifrån de lokala behoven, arbeta fram ett bra utbud av tjänster och etablera en varaktig och stabil serviceverksamhet inom Soutujärvibygden.
 • Utveckling av Vuollerimbygden med fokus på världens nordligaste kartingbana – Slutredovisat
  Syftet med projektet är att stärka de lokala aktörernas konkurrenskraft och locka fler besökare till Vuollerimbygden, samt stärka motorföreningens utbud av aktiviteter för invånarna i kommunen. Målet är att investera i motorföreningens anläggning och marknadsföra detta tillsammans med boendeanläggningar på orten. (vuollerimsmf.se)
 • Överkalix Skogsmässa – Pågående
  Syftet med projektet är att skapa en plattform för ökad samverkan mellan skogsägare, skogsföretag och företag som verkar i andra branscher samt väcka ett intresse bland unga för att säkra kompetensförsörjningen framöver. Projektet kommer att skapa ett nytt nätverk bestående av intressenter inom skogsnäringen. Underlag och affärsmodellen som är målet med projektet kommer att vara till stor nytta när beslutet om att arrangera en skogsmässa ska tas. Företagare som verkar i skogsnäringen ska vara delaktiga i beslutet.
 • Nystarten – Pågående
  Syftet är att genom motiverande samtal, coachning och arbetsträning hjälpa personer i behov av stöd att finna sin plats i samhället, känna sig behövd och ta sig in i/tillbaks till arbetslivet eller studier, och i förlängningen kunna försörja sig själva. Projektet ska leda till nya möjligheter och minskat utanförskap för deltagarna samt bidra till att minska sysslolösheten i kommunen. Målsättningen är att projektet ska övergå till permanent verksamhet med 2-3 anställda som bland annat genom sitt arbete med att tillverka och sälja produkter och/eller erbjuda tjänster ska generera intäkter till verksamheten. Målsättningen är även att starta butik med ”loppisförsäljning” i kombination med ett café där personalen bakar brödet som serveras.
 • Förstudie Arctic Gardens – Midnattssolens trädgård – Pågående
  Syftet med projektet är ha utvecklat ett säljbart koncept av Midnattssolens trädgård som ska ge Jokkmokk en ännu tydligare profil som besökskommun. Genom detta kan man nå nya målgrupper, både inom trädgårdsturism, inom ekologisk odling och inom forskning. Vidare ska projektet spela en viktig roll i att utveckla livsmedelsförsörjning på regionalt plan för att möta utmaningar som klimatförändringar och utarmning av odlingsbar mark.
 • Strandpromenader i Bränna – Pågående
  Projektet ska möjliggöra anläggning av sammanhängande naturleder, 10 km, i en unik natur och miljö vid Bränna, som är centralort i Överkalix kommun. Lederna ska stärka centralortens attraktionsvärde, bidra till att bromsa utflyttning och öka inflyttningen. De ska ge alla invånare och besökare fri tillgång till en sammanhängande naturled i en unik natur och miljö. De ska ge hotell och restauranger och övriga turistföretag möjlighet att erbjuda sina kunder fler attraktiva naturupplevelser. Kunskapshöjande insatser i projektet ska främja strandpromenadernas långsiktiga hållbarhet.
 • Struktur för serviceutveckling i Överkalix kommun – Pågående
  Syftet med förstudieprojektet är att få kunskap om situationen för respektive kommersiell aktör (inkl. detaljhandeln) och kunskap om situationen i respektive by. Det är också att utveckla långsiktig samverkan mellan kommunen, kommersiella aktörer och byaföreningar.
 • Kompetensutveckling världsarvet Laponia – Pågående
  Syftet med projektet är att höja kunskapen hos, och graden av samförstånd mellan, näringarna för hur Laponias natur- och kulturvärden kan nyttjas och utvecklas. Målet med projektet är att genomföra kompetensutvecklingsinsatser samt skapa nätverk inom och mellan besöksnäringen och rennäringen.
 • Inkubatorn på Vallje – Pågående
  Syftet med projektet är att utveckla entreprenörer och bereda dom möjlighet att utveckla det egna företaget och senare bidra till regionens utveckling. Genom att arbeta med diversifiering av näringslivet och skapa möjligheter på landsbygden för kvinnor och unga ökar möjligheten för bygden att utvecklas och locka till inflyttning och expansion. Syftet är också att kunna ta del av ny forskning och kunskap som normalt sett inte når till Gällivare. Genom att synliggöra samiskt näringsliv, höja kunskapsnivån och skapa nätverk inom samiska- och ickesamiska företag kan vi öka förståelsen för varandra och skapa gynnsamma samarbeten.

PARAPLYPROJEKT

Naturcheckar 

 • Breddning av Dundret Runt spåret, Friluftsfrämjandet Gällivare – Slutredovisat
  Projektet ska bredda en sträcka av Dundret Runt-spåret, för att kunna arrangemanget Dundret Runt ska kunna maximera antalet deltagare. Detta ska skapa tillgänglighet till spåren och loppet för fler människor.
 • Iordningsställande av stig, Sammakko Lillbergets Byasamfällighet – Pågående
  Projektet ska iordningsställa en stigsträcka med röjning och markberedning, för att på så sätt sammanlänka en led runt hela Sammakkosjön.
 • Upptäck Kalixälvens fiske och natur, Ansvar-Polcirkelns Fiskevårdsområde – Pågående
  Projektet ska göra naturmiljön och fisket längs älven tillgänglig för fler människor, genom röjning av stigar och fiskeplatser samt genom informations- och hänvisningsskyltar.
 • Satsning på natur och kulturupplevelser i Gyljen – Pågående
  Projektet ska uppföra en grillplats med vindskydd, röja stiga, etablera en boule samt upprusta belysning vid en motionsslinga. Detta för att bredda aktivitetsutbudet och göra byn mer attraktiv för boende och besökare.

Ungdomscheckar

 • Utlåningsutrustning och prova-på-aktiviteter, Gellivare Skidallians – Pågående
  Projektet ska arrangera prova-på-aktiviteter inom skidåkning för barn och unga, och samtidigt skapa en bank av låneutrustning för samma målgrupp. Detta ska både skapa nya aktiviteter, men också tillgänglighet till natur då fler barn och unga kan ta sig ut i skidspåren även om man inte äger egen utrustning.

Kulturcheckar 

 • Konstrundan Uti vår hage, Gällivare – Slutredovisat
  Projektet ska under en dag visa upp olika typer av konst utomhus i skogsmiljö, och erbjuda besökarna guidad visning. Detta ska skapa ett nytt kulturarrangemang. Filmdokumentation från projektet kan du se genom att klicka här!

Mångfaldscheckar 

 • Minoritetsfestivalen, Gällivare – Slutredovisat
  Projektet ska skapa en plattform för ”Minoritetsfestivalen” – en festival där olika minoritetsspråk och kulturer kan dela med sig av sitt språk, sin kultur och sin kunkap. Detta ska skapa ett nytt arrangemang och en ny mötesplats för kultur.

PROJEKT ÄGDA AV LEADER POLARIS 2020

 • Arctic Cultural Heritage – Pågående
  Syftet med förstudien Arctic Cultural Heritage är att förbereda ett projekt för att skapa ett kulturarvsnät mellan Nordösterbotten och Lapland (Finland), Norrbotten (Sverige) och Norra Norge. Under beredningsfasen kommer aktörer intresserade av nätverket att kartläggas till själva projektet. Det gränsöverskridande kulturarvsnätverket syftar till att främja bevarandet av det nordiska immateriella kulturarvet och utveckla nya sätt att göra det synligt och utnyttjas, till exempel inom företagande, turism, samhällstjänstproduktion och hantverk. Projektet drivs med stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden.
 • Föreningsutbildning Leader Polaris 2020 – Slutredovisat
  Syftet med projektet är att stärka kapaciteten hos den ideella sektorn och öka kunskapen och kompetensen hos såväl styrelseledamöter som medlemmar inom de ideella föreningarna. Målet är att genomföra totalt 6 utbildningstillfällen och ge föreningarna verktyg att utveckla det egna föreningsarbetet samt öka kunskapen om möjligheterna att bedriva utveckling i ett bredare samhällsperspektiv. Projektet har drivits med stöd från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
 • Naturcheckar (paraplyprojekt) – Pågående
  Syftet med projektet är att stödja lokala aktörer/föreningar som tillsammans vill genomföra olika miljöåtgärder i sitt närområde som förskönar landskapsbilden, ökar attraktiviteten och förbättrar tillgängligheten till natur- och friluftsliv på landsbygden.Målet är att bevilja stöd till lokala delaktiviteter som bidrar till att skapa inkluderande och attraktiva livs- och boendemiljöer i Leader Polaris 2020 utvecklingsområde. Projektet drivs med stöd från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
 • Ungdomscheckar (paraplyprojekt) – Pågående
  Syftet med projektet är att ta tillvara på ungas idéer och kreativitet och ge dem möjlighet bli mer delaktiga i processerna att skapa sina egna aktiviteter och utveckla sin egen roll i den lokala utvecklingen. Målet med projektet är att bevilja stöd till lokala delaktiviteter som bidrar till att skapa inkluderande och attraktiva livs- och boende miljöer för unga under 25 år i Leader Polaris 2020s utvecklingsområde. Projektet drivs med stöd från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
 • Kulturcheckar (paraplyprojekt) – Pågående
  Syftet med projektet är att utveckla, och öka delaktigheten i, kultur- och föreningslivet i området. Målet med projektet är att bevilja stöd till lokala delaktiviteter som skapar fler lokala arrangemang, fritids- och kulturverksamheter samt mötesplatser i Leader Polaris 2020s utvecklingsområde. Projektet drivs med stöd från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.
 • Mångfaldscheckar (paraplyprojekt) – Pågående
  Syftet med projektet är att främja inkludering, öppenhet och mångfald samt skapa sociala kontaktytor för personer med olika etniska och kulturella bakgrunder, såväl unga som gamla. Genom delaktiviteterna ska fler möjligheter skapas för att bättre integrera och inkludera nyanlända personer i samhället. Målet med projektet är att bevilja stöd till lokala delaktiviteter som bidrar till att skapa större mångfald på lokala arrangemang, mötesplatser och i de fritids- och kulturverksamheter som finns inom Leader Polaris 2020s utvecklingsområde. Projektet drivs med stöd från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.