Beviljade projekt

Dessa projekt är beviljade av LAG sedan starten 2016. Vill du ha mer information om något projekt är du välkommen att kontakta leaderkontoret så hjälper vi dig med det.

 • Förstudie för ett levande Folkets Hus Jokkmokk – Pågående
  Syftet är att utveckla Folkets Hus som mötesplats för förenings- och kulturlivet samt besöksnäringen i Jokkmokks kommun. Målet är att ta fram ett underlag för hur Folkets Hus ska rustas upp i enlighet med de behov som kartläggs i projektet.
 • Förstudie utställning, The Arctic Circle Centre – Gateway 97 – Slutredovisat
  Syftet med projektet är att utveckla en besöksnäringsattraktion i Vuollerim inom Destination Jokkmokk i Swedish Lapland. Målet är att ta fram underlag för kommande genomförandeprojekt avseende produktion av utställning om polcirkeln.
 • Produkt och tjänsteutveckling genom företagssamverkan – Pågående
  Syftet med projektet är att två företag genom samverkan ska utveckla företagandet. Målet med projektet är att ta fram flera egentillverkade produkter och tjänster samt utveckla webbutiker.
 • Nordenskiöldsloppet – Pågående
  Syftet med projektet är att med samordnade insatser öka konkurrenskraften hos det lokala och regionala näringslivet, framförallt besöksnäringen, samt att bidra till ett mer differentierat näringsliv. Målet är att i samarbete med Destination Jokkmokk, lokala företag samt den ideella sektorn vidareutveckla kringaktiviteterna runt arrangemanget Nordenskiöldsloppet och som resultat, generera nya gästnätter i området.
 • Snölagring Ski Camp Gällivare – Pågående
  Syftet med projektet är att förlänga skidsäsongen och därmed öka turismen under en annars låg säsong i besöksnäringen i Gällivare. Målet är att producera och lagra snö så att skidspår kan anläggas tidigare än i väntan på natursnön och kyla för tillverkning av konstsnö.
 • Face of Gällivare 2.0 – Pågående
  Genom att arbeta med attityder för ökad tolerans och inkludering syftar projektet till att stärka det sociala kapitalet, öka ortens attraktionskraft och stärka dess långsiktiga utvecklingsmöjligheter. Målet är att på temat attitydförändring leverera utbildningar, föreläsningar och konferenser samt kommunicera och marknadsföra attitydförändringarna såväl lokalt som regionalt.
 • Närvärmeverk och P-hem – Pågående
  Syftet med projektet är att möjliggöra en ökad inflyttning till Hakkasbygden genom att fler bostäder och tomter ska kunna erbjudas då många i dagsläget vill flytta till området men bostäder och tomter saknas. Målet är att utreda vad som krävs för att investera i, överta och renovera bostäder i det så kallade ”P-hemmet”, anskaffa och bebygga fler tomter och befintliga fastigheter samt anlägga ett närvärmeverk för en gemensam energilösning till ovanstående fastigheter.
 • Byakult 2.0 – Väntar på beslut från SJV
  Syftet med projektet är att öka attraktiviteten på landsbygden genom att utveckla och tillgängliggöra kultur och kulturupplevelser i större omfattning. Målet är att genomföra aktiviteter som ska skapa nya fritidssysselsättningar och därigenom bidra till integration och samverkan samt manifestera det unika med landsbygden.
 • Kompetensbanken – Pågående
  Syftet med projektet är att ge en helhetsbild av nuvarande utbud, brist på och behov av kompetens i Gällivare kommun, samt ta fram en prognos för framtida kompetensbrist och kompetensbehov. Detta för att i samverkan med andra aktörer kunna planera och genomföra åtgärder samt möta behovet av kvalificerad arbetskraft. Målet är att genomföra behovsanalyser och kartläggning av kompetensbehov och utbildningsutbud i kontakt med företag och organisationer på orten.
 • Föreningsutbildning Leader Polaris 2020 – Väntar på beslut från SJV
  Syftet med projektet är att stärka kapaciteten hos den ideella sektorn och öka kunskapen och kompetensen hos såväl styrelseledamöter som medlemmar inom de ideella föreningarna. Målet är att genomföra totalt 6 utbildningstillfällen och ge föreningarna verktyg att utveckla det egna föreningsarbetet samt öka kunskapen om möjligheterna att bedriva utveckling i ett bredare samhällsperspektiv.
 • Förstudie, Explore europes last wilderness, culture and inhabitants – Väntar på beslut från SJV
  Syftet med projektet är att skapa samverkan inom den lokala småskaliga besöksnäringen och effektivisera bokning och marknadsföring av små turistföretag. Målet är att starta en ekonomisk förening som kan erbjuda ett gemensamt bokningssystem för lokal paketering av det turistiska utbudet.
 • Omställning Gällivare (OMG) – Väntar på beslut från SJV
  Syftet med projektet är att öka medvetenheten och kunskapen om de gröna näringarna samt stärka tillgången på, och kunskapen om, lokalproducerad mat. Målet är att skapa ett antal aktiviteter som ska inspirera och öka kunskapen om lokalproducerad mat, odling och självförsörjning, samt testa nya metoder för detta. Projektet ska också öka kunskapen om och testa metoder för att minska matsvinn samt kartlägga de gröna näringarna i området genom att skapa en grön tillväxtplan och ett branschråd för näringen.
 • Kontroll av mobiltäckningen på länsnivå – Väntar på beslut från SJV
  Syftet med projektet är att ta fram verklighetsbaserade underlag för att arbeta vidare med lokalt anpassade lösningar i syfte att säkerställa mobil täckning och tillgång till digitala tjänster i hela området. Målet är att göra en kartläggning av den faktiska mobiltäckningen i kommunerna Gällivare, Jokkmokk och Överkalix.
 • Tänk Jämt – Under handläggning
 • Soutujärvibygden Servicekontor – Väntar på beslut från SJV
  Syftet med projektet är att stärka servicen i bygden och skapa goda förutsättnignar för fortsatt utveckling av boende, fritid, företagande och besöksnäring. Målet är att, utifrån de lokala behoven, arbeta fram ett bra utbud av tjänster och etablera en varaktig och stabil serviceverksamhet inom Soutujärvibygden.
 • Utveckling av Vuollerimbygden med fokus på världens nordligaste kartingbana – Väntar på beslut från SJV
  Syftet med projektet är att stärka de lokala aktörernas konkurrenskraft och locka fler besökare till Vuollerimbygden, samt stärka motorföreningens utbud av aktiviteter för invånarna i kommunen. Målet är att investera i motorföreningens anläggning och marknadsföra detta tillsammans med boendeanläggningar på orten.