Ansök om paraplyprojekt 2019-04-11T13:30:43+00:00

Paraplyprojekt – Möjlighet att söka stöd till kortare insatser

Nu finns möjligheten att söka stöd till kortare insatser från Leader Polaris 2020 genom sk paraplyprojekt! Stödet riktar sig framförallt mot ideella föreningar, eller sammanslutningar av privatpersoner, som vill genomföra en idé. Paraplyprojekt innebär att Leader Polaris 2020 äger projekten och genom dessa beviljar och betalar ut mindre stöd till sökande. Detta innebär en förenklad ansökningsprocess, snabbare beslut och snabbare utbetalningar. Helt enkelt smidigare för dig som projektsökande om du vill genomföra ett projekt av mindre omfattning.

Stödet har fyra olika inriktningar:

 • Naturcheckar ska bidra till att försköna landskapsbilden, öka tillgängligheten eller attraktiviteten, exempelvis genom rensning, röjning, anläggning av stigar etc.
 • Ungdomscheckar ska bidra till att ge unga möjlighet att skapa sina egna aktiviteter och utveckla sin egen roll i den lokala utvecklingen, exempelvis genom att arrangera studiebesök, temakvällar, mötesplatser, utbildningar samt kultur-, idrotts och fritidsaktiviteter.
 • Kulturcheckar ska bidra till att ge möjlighet för kultur- och föreningslivet att utöka sitt utbud av aktiviteter, inkludera fler människor och skapa mötesplatser, exempelvis genom prova-på-aktiviteter, utbildningar, digitalisering, studiebesök etc.
 • Mångfaldscheckar ska bidra till att skapa möjligheter för att bättre integrera och inkludera nyanlända personer i samhället, exempelvis genom exempelvis genom prova-på-aktiviteter, studiebesök, kultur-, idrotts och fritidsaktiviteter etc.

Generella villkor

 • Ansökan ska avse aktiviteter som inte ingår i ordinarie verksamhet
 • Projektresultatet ska vara öppet för alla att ta del av
 • Projektet genomförs till största del i, och nyttan tillfaller till största del, leaderområdet som är kommunerna Jokkmokk, Gällivare och Överkalix.
 • Projektresultatet ska vara till nytta för en bredare allmänhet (ej endast sökande)
 • Sökande och genomförare av delaktiviteterna ska i första hand vara föreningar och i andra hand en sammanslutning av minst tre privatpersoner (varav minst en av personerna måste vara myndig)
 • Projektet ska kunna uppvisa att alla människor har samma förutsättningar att delta i genomförandet, detta oavsett etnisk och kulturell bakgrund, könsidentitet eller uttryck, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, ålder och sexuell läggning.
 • Sökt stödbelopp uppgår till maximalt 40 000kr
 • En motprestation som krävs är att det finns en grupp/förening som är villig att engagera sig och arbeta viss tid ideellt i projektet. Riktvärdet är att värdet av den ideella insatsen ska motsvara samma belopp som det sökta stödet, men detta kommer att bedömas från fall till fall.

Villkor Naturcheckar

Projektet ska syfta till att skapa attraktiva och inkluderande livsmiljöer. Svaret ska vara ja på minst en av följande frågor:
– Skapar projektet nya aktiviteter?
– Skapar projektet bättre tillgänglighet till natur- och/eller kulturmiljöer?
– Skapar projektet bevarade/restaurerade natur- och/eller kulturmiljöer?

Villkor Ungdomscheckar

Projektet ska syfta till att skapa attraktiva och inkluderande livsmiljöer. Unga i åldern 16–25 ska vara delaktiga i genomförandet, och nyttan av projektet ska tillfalla en bredare grupp av unga upp till 25 år (ej endast sökande). Svaret ska vara ja på minst en av följande frågor:

– Skapar projektet nya aktiviteter?
– Skapar projektet bättre tillgänglighet till natur- och/eller kulturmiljöer?
– Skapar projektet bevarade/restaurerade natur- och/eller kulturmiljöer?

Villkor Kulturcheckar

Projektet ska syfta till att stärka utbudet av fritids- och kulturverksamheter. Svaret ska vara ja på minst en av följande frågor:

– Skapar projektet nya arrangemang?
– Skapar projektet nya fritids- och/eller kulturverksamheter?
– Skapar projektet nya mötesplatser för fritid och kultur?

Villkor Mångfaldscheckar

Projektet ska syfta till att stärka utbudet av fritids- och kulturverksamheter. Personer med olika etnisk och/eller kulturell bakgrund ska vara delaktiga i genomförandet, och nyttan av projektet ska tillfalla en bredare grupp av personer med olika etnisk och/eller kulturell bakgrund (ej endast sökande). Svaret ska vara ja på minst en av följande frågor:

– Skapar projektet nya arrangemang?
– Skapar projektet nya fritids- och/eller kulturverksamheter?
– Skapar projektet nya mötesplatser för fritid och kultur?

Ansökan

Om du vill ansöka om  stöd är det alltid bäst att först kontakta Leaderkontoret för att diskutera om din idé passar inom paraplyprojekten. Formellt så lämnar du sedan in en ansökan på blankett (se nedan), och vi går igenom den och bollar eventuellt tillbaka den för kompletteringar eller ändringar som kan behövas göras för att projektet ska uppfylla kriterierna. Ansökan behandlas sedan av en urvalskommitté hos oss. Efter det får du beslut, och om det är ett positivt besked så skriver vi ett gemensamt avtal om vad respektive part åtar sig i samband med projektet, och sedan kan du starta igång.

Ansökningsblankett Paraplyprojekt (ifyllningsbar)
Ansökningsblankett Paraplyprojekt

Beslutsdatum

Vi tar löpande emot ansökningar. Vi påbörjar handläggning direkt, och du som sökande kan behöva svara på frågor eller göra ändringar i din ansökan i dialog med oss. Så snart ansökan är komplett så kommer ett beslutsmöte att hållas inom en månad.

Paraplyprojekt kommer att gå att söka så länge det finns medel kvar, dock längst till 2020.

Kontakt

Om du har en projektidé, vill lämna in en ansökan eller har frågor om paraplyprojekt så kontaktar du:

Nina Eriksson
070-6102157
nina@leaderpolaris.se 

 

BEVILJADE PARAPLYPROJEKT

Naturcheckar 

 • Breddning av Dundret Runt spåret, Friluftsfrämjandet Gällivare – Slutredovisat
  Projektet ska bredda en sträcka av Dundret Runt-spåret, för att kunna arrangemanget Dundret Runt ska kunna maximera antalet deltagare. Detta ska skapa tillgänglighet till spåren och loppet för fler människor.
 • Iordningsställande av stig, Sammakko Lillbergets Byasamfällighet – Pågående
  Projektet ska iordningsställa en stigsträcka med röjning och markberedning, för att på så sätt sammanlänka en led runt hela Sammakkosjön.
 • Upptäck Kalixälvens fiske och natur, Ansvar-Polcirkelns Fiskevårdsområde – Pågående
  Projektet ska göra naturmiljön och fisket längs älven tillgänglig för fler människor, genom röjning av stigar och fiskeplatser samt genom informations- och hänvisningsskyltar.
 • Satsning på natur och kulturupplevelser i Gyljen – Pågående
  Projektet ska uppföra en grillplats med vindskydd, röja stiga, etablera en boule samt upprusta belysning vid en motionsslinga. Detta för att bredda aktivitetsutbudet och göra byn mer attraktiv för boende och besökare.

Ungdomscheckar

 • Utlåningsutrustning och prova-på-aktiviteter, Gellivare Skidallians – Pågående
  Projektet ska arrangera prova-på-aktiviteter inom skidåkning för barn och unga, och samtidigt skapa en bank av låneutrustning för samma målgrupp. Detta ska både skapa nya aktiviteter, men också tillgänglighet till natur då fler barn och unga kan ta sig ut i skidspåren även om man inte äger egen utrustning.

Kulturcheckar 

 • Konstrundan Uti vår hage, Gällivare – Slutredovisat
  Projektet ska under en dag visa upp olika typer av konst utomhus i skogsmiljö, och erbjuda besökarna guidad visning. Detta ska skapa ett nytt kulturarrangemang. Filmdokumentation från projektet kan du se genom att klicka här!

Mångfaldscheckar 

 • Minoritetsfestivalen, Gällivare – Slutredovisat
  Projektet ska skapa en plattform för ”Minoritetsfestivalen” – en festival där olika minoritetsspråk och kulturer kan dela med sig av sitt språk, sin kultur och sin kunkap. Detta ska skapa ett nytt arrangemang och en ny mötesplats för kultur.

PROJEKT ÄGDA AV LEADER POLARIS 2020