LAG-styrelsens beslutsmöte

Klicka på kalenderhändelsen för mer information om deadlines inför beslutstillfället.

Följande deadlines gäller för nya ansökningar som ska upp till beslutsmötet 8 juni 2023:

  • 2 maj – Senast detta datum behöver ett första utkast på idéskiss ha skickats in till utvecklingskontoret via mail.
  • 9 maj – Senast detta datum behöver ett första utkast på ansökan ha skickats in till utvecklingskontoret via mail. Mallar för ansökan tillhandahålls av leaderkontoret.
  • 17 maj – Arbetsutskottet (AU) gör en första beredning av inkomna ansökningar, återkoppling skickas till sökande efter mötet.
  • 30 maj – Senast detta datum behöver en komplett ansökan inklusive obligatoriska bilagor vara inskickad i Jordbruksverkets e-tjänst.

Observera att LAG-styrelsen behandlar max 4 ansökningar per beslutstillfälle, köhantering sker efter ankomstdatum i Jordbruksverkets e-tjänst.