Strategi 2023-2027

Verksamheten för Leader Polaris bygger på att offentliga, privata och ideella aktörer samlas kring en utvecklingsstrategi som är framtagen i dialog genom breda demokratiska processer. Strategin ska användas för att styra LAG-styrelsens arbete med prioritering och urval av ansökningar samt kommunikation och övrigt utvecklingsarbete i området. Samtliga projekt som ansöker om stöd prövas mot strategins insatsområden och mål. 

Leader Polaris utvecklingsstrategi 2023-2027

På denna sida hittar du vår vision, våra mål och våra insatsområden. I strategidokumentet i sin helhet kan du läsa mer om utvecklingsområdet, våra behov och möjligheter och hur vi kommer att genomföra arbetet i programperioden.

I det lilla sker det stora

Här är livet nära. Här finns plats att växa. Här är du hemma.

Mål 1: Skapa attraktiva livsmiljöer där människor vill arbeta, leva, bo och besöka

Genom att skapa ett attraktivt samhälle som präglas av god service, bra infrastruktur inom information och marknadsföring, möjligheter för bostadsbyggande, inkluderande mötesplatser, jämställdhet och mångfald kan vi öka inflyttning, bli starkare inom kulturella och kreativa näringar, däribland besöksnäringen, samt öka livskvalitén.

Vi vill ha ett mångkulturellt samhälle med kulturer, språk och dialekter som möts, och även bjuda in fler att ta del av det. Ett attraktivt samhälle präglas också av ett diversifierat näringsliv och en bredd inom föreningslivet. För att kunna stärka föreningslivet behöver vi även beakta den modernisering som kommer i och med en förändring av organisering och utförande vad avser idrott och kultur.

Vi hoppas också att vårt samhälle ska bli attraktivt för livsnjutare som väljer att bo i området och arbeta på distans till andra delar av landet eller världen. Dagens digitala utveckling och erfarenheter från rådande pandemi har skapat förutsättningar för det. Besöksnäringen kan utgöra en del i denna inflyttningstrappa där dagens besökare senare i livet kan välja att bosätta sig i området.

Mål 2: Skapa hållbara och smarta lösningar för att stärka platsen samt välmående hos människornanderrubrik

Vi vill att både platsen och människorna här ska må bra. Det ser vi kan ske genom att arbeta med hållbarhet (socialt, ekonomiskt och miljö) generellt och kraftsamlat samt genom kompetensutveckling.

Genom att stötta det cirkulära och småskaliga kan hållbarheten stärkas. Där är nyckelfaktorer bland annat att ta tillvara på digitaliseringens möjligheter, lokal- eller småskalig produktion, härodlat, insatser för att motverka klimatutmaningarna, förnyelsebar energi och lösningar på, samt övergång till, fossilfria alternativ. För att lyckas med detta finns en stor potential till att nyttja omgivande initiativ hos näringslivsorganisationer, lokala eller regionala projekt samt andra aktörer som kan möjliggöra och stärka kompetens inom området.

Insatsområde 1: Platser och upplevelser

Platser och upplevelser kan vara både fysiska och digitala.

För att möta det stora intresset för hållbara och attraktiva samhällen ska strategin prioritera insatser som skapar eller utvecklar mötesplatser och ökar förutsättningen för ett aktivt fritids- och kulturliv. Särskilt intressant är även insatser kring platsinnovation.

Infrastruktur, till exempel plattformar för marknadsföring, kluster för samarbete och paketering, för kulturella och kreativa näringar (KKN) och verksamheter är ett prioriterat område. En annan viktig näring är besöksnäringen då den gynnar alla sektorer, inte bara näringslivet. Att skapa och synliggöra besöksanledningar, upplevelser och ett rikt utbud av ekologisk och närodlad mat är viktigt. För att ytterligare möta näringslivets behov är det fördelaktigt om åtgärder inom insatsområdet bidrar till att öka kännedomen om området som destination för besökare som i förlängningen också kan ge nya invånare. En prioriterad insats är även att skapa möjligheter för den ideella kulturella sektorn och öka diversifieringen inom näringslivet.

Insatsområde 2: Social hållbarhet

Ett socialt hållbart samhälle är, enligt Folkhälsomyndighetens definition, ett jämställt och jämlikt samhälle där människor lever ett gott liv med god hälsa utan orättfärdiga skillnader. Insatsområdet ska fokusera på kompetenshöjning och arbete kring inkludering, jämställdhet samt fysiskt och psykiskt välmående. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Sociala innovationer med nya innovativa tjänster, produkter, processer, samarbeten och metoder som strävar efter att möta samhällets utmaningar ses som viktigt inom insatsområdet.

Intentionen med vårt mål kring hållbarhet är att vi vill att platsen och människorna här ska må bra, trivas, ha livskvalitet samt att vi bidrar till planetens bästa.

Insatsområde 3: Smarta landsbygder

Att jobba för smarta landsbygder innebär att hitta kreativa lösningar som säkerställer goda kommunikationer, stärkt tillgång till bostäder, utbildning och service i och utanför tätorterna. Att arbeta strategiskt för smarta landsbygder genom samverkan på lokal, regional och nationell nivå ses därför som en nyckelfaktor för att möta de lokala utmaningarna. Många goda insatser görs idag men för att verkligen göra skillnad krävs samarbete och gemensamt ansvarstagande mellan samtliga sektorer i området. Digitaliseringen av samhället stärker förutsättningarna att kunna arbeta på distans, och användning av nödvändig digital teknik kan vara en del i insatsområdet. Användning av digital teknik kan vara en utmaning för vissa grupper i samhället vilket behöver beaktas.

Insatsområdet handlar även om att främja den cirkulära ekonomin, exempelvis genom att stötta de branscher och småskaliga initiativ som inkluderar produktion och förädling av livsmedel, skog och fisk. Även insatser som främjar småskalig produktion av förnyelsebar- och fossilfri energi ska uppmuntras. Vi behöver samverka för att kunna bidra till den hållbara klimatomställningen, där lokala insatser utgör del i Sveriges arbete på området.