Så går det till

Vi vill att den tid och det engagemang ni satsar på en ansökan till oss ska ge goda möjligheter att få er ansökan beviljad, så börja med att ta kontakt med oss på utvecklingskontoret. Vi kan berätta mer om leadermetoden, kriterier för urval av projekt och vad som är bra att tänka på när man skriver ansökan. Samtalet  bidrar till att vi gemensamt kan finslipa idén och hittar kärnan i projektidén som kan bli ett framgångsrikt leaderprojekt.

Fyra steg till ditt projekt

Ett projekt är en process i flera steg. Till att börja med måste det finnas en utvecklingsidé, något som kan förfinas och sammanfattas till ett konkret projekt och en formell projektansökan måste skrivas. Därefter ska projektet, om det godkänns, genomföras enligt de villkor och regelverk som finns. Till slut ska projektet avslutas och slutrapporteras.

Steg 1

Komma igång

Börja med att skriva ner er idé, och ta kontakt med oss på utvecklingskontoret i ett tidigt skede. De delar ni behöver skissa på är: 

Syfte – Viktigt då projekt som finansieras genom oss alltid ska genomföras i ett lokalt sammanhang. Det kan exempelvis handla om att ni vill locka fler besökare till området, göra det mer attraktivt för de boende, få fler att känna sig inkluderade eller höja kunskapen kring hållbarhetsfrågor.

Mål – Vad ni vill uppnå, vad projektet ska ha levererat när det är slut. Målen ska hjälpa till att uppfylla syftet och det kan exempelvis handla om att bygga och skylta upp en vandringsled, eller genomföra utbildningar i bygdeutveckling.

Aktiviteter – Det är viktigt att ni beskriver vad ni har tänkt göra i projektet och hur det ska genomföras. 

Kostnad – Det kan vara svårt att uppskatta vad projektet kommer att kosta i ett tidigt skede, men för att vi ska kunna bedöma vilken typ av projektstöd som passar så behöver vi en ungefärlig summa. Rör det sin om 10 000 kr, 100 000 kr eller 1 000 000 kr?

Ta hjälp av mallen nedan eller skriv ner era tankar på en egen A4. 

Steg 2

Skriva ansökan

Efter att ni har varit i kontakt med Leader Polaris utvecklingskontor kan ni börja jobba med själva ansökan.

Följande dokument tillhandahålls av utvecklingskontoret:
– Mall till e-tjänst
– Budgetmall
– Blankett för fullmakt till e-tjänsten (behövs för att kunna skicka in ansökan)
– Guide till e-tjänsten

Bolla ansökan i mall-format via mail med utvecklingskontoret, så kan vi säkerställa att alla delar är på plats när det är dags att registrera ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst (länk).

Tänk på att både handläggningen från utvecklingskontoret och bedömningen från LAG-styrelsen utgår ifrån det som står i ansökan. Lägg därför tid på att så utförligt som möjligt beskriva alla delar i ansökan så ökar dina chanser för en effektiv handläggning.

Steg 3

Genomföra

När ni fått ert beslut från Jordbruksverket är det dags att starta projektet. Följ de aktiviteter och den budget som du har fått beslutad, och framför allt projektets syfte och mål. Om du märker att du behöver göra ändringar i så kontaktar du utvecklingskontoret. Du gör också löpande ansökan om utbetalning till Jordbruksverket, där du delrapporterar utgifter du har haft och hur projektet fortlöper.  

Steg 4

Avsluta

Det är viktigt att du innan projektets slutdatum har genomfört alla aktiviteter, betalat alla utgifter och gjort ansökan om slutubetalning i Jordbruksverkets e-tjänst. Utvecklingskontoret ger dig vägledning i hur du slutredovisar ditt projekt.